P. č. Názov sekcie a témy Rokovací
jazyk
1)  Sekcia ústrednej témy konferencie
* rokovanie bude pokračovať po Plenárnom zasadnutí
Advokát ako ochranca právneho štátu
SK/CZ/EN
2)  Sekcia trestného práva
Ukladanie trestov a ich výkon
SK/CZ/EN
3)  Sekcia finančného práva
Právnické profesie ako most medzi svetmi ekonómie a práva
SK/CZ/EN
4)  Sekcia finančného práva
Contemporary Challanges to Legal Professional Privilege
EN
5)  Sekcia právnych dejín
Vývoj terminológie súkromného práva na Slovensku
SK/CZ/EN
6)  Sekcia právnych dejín
Od parlamentných frakcií k štátostrane. Modely reprezentácií občanov v historickom vývoji na Slovensku
SK/CZ/EN
7)  Sekcia pracovného práva
Pracovnoprávne spory
SK/CZ/EN
8)  Sekcia občianskeho práva
Zastúpenie ako spôsob uplatňovania subjektívnych práv
SK/CZ/EN
9)  Sekcia obchodného práva a hospodárskeho práva
Výzvy advokáta v kontexte skupín spoločnosti, teoretické a aplikačné problémy
SK/CZ/EN
10)  Sekcia medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
Princíp právneho štátu a jeho miesto v medzinárodnom práve
SK/CZ/EN
11)  Sekcia správneho práva
Inovácie v administrtívnom konaní: zrýchľovnie - elektronizácia - participácia
SK/CZ/EN
12)  Sekcia správneho práva
Aspects Affecting the Quality of Administrative Procedure and Decision-Making
EN
13)  Sekcia environmentálneho a klimatického práva
Vplyv klimatickej zmeny na právny poriadok
SK/CZ/EN
14)  Sekcia ústavného práva
Princíp právneho štátu ako súčasť materiálneho jadra ústavy
SK/CZ/EN
15)  Sekcia práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva
Disruptive Technologies: Regulatory and Ethical Challanges
EN
16)  Sekcia rímskeho, kánonického a cirkevného práva
Vývoj, postavenie a význam právnických povolaní v rímskom a kánonickom práve
SK/CZ/EN
17)  Sekcia európskeho práva
Legal challanges for the new European Commission
EN
18)  Sekcia teórie práva a sociálnych vied
Právnické profesie v paradigmách
SK/CZ/EN

 

 

(c) 2018 Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK